• slidebg1
    Profesjonalne malowanie twarzy
  • slidebg1
    Animatorzy na ka??d? imprez?
  • slidebg1
    Gigantyczne ba??ki mydlane

O nas

MalowanieTwarzy.com  to jedna ze stron grupy animatorów  Kreatywne G??owy .
Proponujemy Pa??stwu us??ugi chrakteryzacji dzieci popoluarnie nazywane malowaniem twarzy.
Us??ugi te wykonywane s? przez naszych charakteryzatorów od ponad 10 lat.
W tym czasie zdobyli??my ogromn? wiedz? i do??wiadczenie z dziedziny charakteryzacji dzieci i doros??ych.
Sprz?t i farby u??ywane przez nas to produkty najlepszych marek. Nigdy nie oszcz?dzamy na bezpiecze??stwie i jako??ci.
  Dysponujemy imponuj?cym zapleczem rekwizytorskim, kostiumowym oraz scenograficznym.
Ch?tnie podejmujemy sie realizacji du??ych imprez jak i kameralnych zlece??.

Zapraszamy do  korzystania z naszych us??ug dodatkowych takich jak wynajem animatorów
i animatorek, prowadz?cych z dzie?mi interesuj?ce i rozwijaj?ce zabawy. Posiadamy szereg autorskich programów animacyjnych
w ró??nych stylizacjach: cyrkowej, idia??skiej, bajkowej, jarmarcznej oraz  wielu innych.
Ogromn? popularno??ci? w??ród naszych klientów ciesz? si? pokazy gigantycznych baniek mydlanych po???cznie z pokazem zamykania w gigantycznej ba??ce mydlanej.
Do pokazów u??ywamy tylko sprawdzonego fluidu z atestem, poniewa?? zdrowie naszych kochanych pociech jest dla nas najwa??niejsze. Jednocze??nie przestrzegamy wszystkich przed zamawianiem pokazów wykonywanych z u??yciem p??ynu niewiadomego pochodzenia.

Mamy na swoim koncie ponad 1000 zrealizowanych zlece?? i 1000 zadowolonych klientów.
Zapraszamy do skorzystania  z naszych us??ug.

 
 

Malowanie twarzy

czyli to, co lubimy najbardziej

Ja chc? motylka, ja spider-mana, ja bat-mana, a ja rybk?. Dooko??a rozlega si? radosny gwar szcz???liwych dzieci. Kolejka dzieci powi?ksza si? z minuty na minut?.
Na pocz?tku kolejki znajduje si? stanowisko charakteryzatorki, która maluje na bu??kach dzieci pi?kne malowid??a. Rodzice
z zazdro??ci? ??ypi? na swoje pociechy.Po chwili sami ustawiaj? si? w kolejce.

Te?? chc? by? pomalowani. Wszyscy si? ??miej?
i uwieczniaj? swoje wizerunki na zdj?ciach.
Po zabawie malowid??o trzeba niestety zmy?.
Pani charakteryzatorka maluje bu??ki od wielu lat.Wie doskonale,??e wiele osób ma ró??nego rodzaju uczulenia dlatego u??ywa tylko atestowanych farb do malowania cia??a.

Animatorzy

Zabawy animacyjnie z dzie?mi traktujemy ca??kiem powa??nie. By? mo??e zabrzmi to dziwnie :)
Nasi animatorzy posiadaj? przygotowanie pedagogiczne, odbyli szeregi kursów uzupe??niaj?cych
i poszerzaj?cych wiedz? z zakresu pedagogiki.

Po co  to wszystko?
Po to aby zabawa nie by??a p??ytk? rozrywk?, a ciekaw? i  rozwij?j?c?  interakcj? dzieci z otaczaj?cych je ??wiatem.

Na t? okoliczno??? przygotowali??my kilkana??cie autorskich programów animacyjnych. Programy te oprócz warstwy rozrywkowej
posiadaj? bardzo wa??n? cz???? edukacyjn?, która przekazywana jest w trakcie zabawy. Dzi?ki temu dzieci poznaj?
np: histori? i zwyczaje po??udniowoameryka??skich indian, pradawne obrz?dy jarmarczne jak równie?? mog? si?
wcieli? si? w rol? akrobaty balansuj?cego na równowa??ni cyrkowej.
 

Ba??ki mydlane

Fascynuj?cy widok dla ka??dego - morze kolorowych baniek mydlanych budzi w nas bajkowy nastrój.
Arty??ci w pe??nej charakteryzacji, ubrani w kolorowe kostiumy teatralne
tworz? ogromne ba??ki mydlane od których nie sposób oderwa? wzroku.
Pokazy mog? si? odbywa?  si? z udzia??em szczudlarzy oraz z u??yciem wytwornicy do baniek mydlanych.
Istnieje równie?? mo??liwo??? przeprowadzenia
warsztatów ba??karskich, dzi?ki którym dzieci maj? okazj? samodzielnie wykonywa? gigantyczne ba??ki mydlane.
Zach?camy równie?? do zrobienia najm??odszym niebywa??ej niespodzianki, któr? jest
zamykanie w gigantycznej ba??ce mydlanej.

Kontakt

Skontaktuj si? z nami aby uzyska? wi?cej informacji

www.malowanietwarzy.com  www.kreatywneglowy.pl

Os. Centrum C 3
31-930 Kraków

T: + 48 12 345 18 61
M: + 48 508 305 088
For english speakers:
+ 48 12 345 18 59